default header image

O projektu

Katastar rudarskog otpada Republike Srbije je projekat koji za ima za cilj dalji razvoj i unapređenje sistema upravljanja rudarskim otpadom u Republici Srbiji kroz izradu inventara – katastra rudarskog otpada. Predviđeno je da katastar bude izrađen u obliku internet aplikacije i knjige i da sadrži procenu rizika, karakterizaciju i klasifikaciju rudarskog otpada.

Korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije. Ovo je jedan od prvih projekata u okviru tzv. decentralizovanog sistema upravljanja što znači da projekat sprovode institucije države Srbije u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji.

Opšti cilj projekta je da pruži pomoć Srbiji u harmonizaciji zakonodavstva sa regulativom EU u oblasti životne sredine i klimatskih promena kroz izgradnju institucija i unapređenje infrastrukture u oblasti životne sredine. Konkretan cilj je razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.

Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije, kroz Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija kao naručioca.

Projekat realizuje konzorcijum nemačkih kompanija PLEJADES i DMT.

Projekat se sprovodi od februara 2017. do januara 2021. godine.

Dokument PODACI O PROJEKTU (ažuriran: septembar 2018.godine)

Stanje pre implementacije projekta

Republika Srbija harmonizuje svoje nacionalno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine, koje je tema poglavlja 27 pregovora o pristupanju EU. Srbija je uskladila svoje zakonodavstvo sa Direktivom EU o otpadu ekstraktivnih industrija iz 2006. godine i srodnim dokumentima. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je na snazi od decembra 2015. godine, uređuje sve aktivnosti od preliminarnih geoloških ispitivanja to zatvaranja rudnika, uključujući rekultivaciju i sanaciju zemljišta. Nacionalno zakonodavstvo takođe predviđa formiranje katastra rudarskih objekata i njihovu klasifikaciju.

Srbija godišnje proizvede približno 150 miliona kubnih metara čvrstog rudarskog otpada, oko 15,5 miliona tona flotacionog otpada i oko 35.000 tona naftnog mulja.

Prema preliminarnim projekcijama Ministarstva rudarstva i energetike, Srbija ima oko 200 aktivnih rudnika i približno 250 deponija rudarskog otpada koje su napuštene, neaktivne ili nepopisane. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima predviđa da je upravljanje aktivnim i neaktivnim rudarskim otpadom odgovornost privrednog društva koje eksploatiše rudu. Privredna društva imaju obavezu dostavljanja godišnjih izveštaja o proizvodnji, uključujući proizvodnju otpada, Ministarstvu rudarstva i energetike.

Sistematizovani i kompletni podaci o napuštenim deponijama rudarskog otpada ne postoje, naročito u smislu vrste, karakteristika i količina rudarskog otpada.

U skladu s tim, prioriteti Republike Srbije u okviru ovog projekta su identifikacija napuštenih lokacija rudarskog otpada, procena uticaja na životnu sredinu i uspostavljanje baze za upravljanje, remedijaciju i rekultivaciju lokacija rudarskog otpada.

 

Očekivani rezultati

  • Jačanje kapaciteta Sektora za geologiju i rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike za kontrolu i superviziju rudarskog otpada, kroz razvoj katastra u formi internet aplikacije i knjige.
  • Jačanje kapaciteta Ministarstva rudarstva i energetike za upravljanje rudarskim otpadom u cilju zaštite životne sredine, kroz studije slučaja na temu sanacije i rekultivacije zemljišta.
  • Unapređen nivo znanja na polju inspekcijske kontrole uoravljanja otpadom u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, kroz sastavljanje priručnika za inspektore.
  • Unapređenje opštih kapaciteta zaposlenih u Ministarstvu rudarstva i energetike za upravljanje rudarskim otpadom, kroz edukaciju i studijske posete.

Video