default header image

Studijske posete – nemačko iskustvo i znanje za bolje upravljanje rudarskim otpadom u Srbiji

01.07.2019.

Dve studijske posete nedavno su organizovane u Nemačkoj  za zaposlene u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije na temu upravljanja rudarskim otpadom. Posete predstavljaju deo projekta Katastar rudarskog otpada u Republici Srbiji, koji se uspešno realizuje u Srbiji od 2017. godine. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira Republika Srbija.  

Studijske posete Nemačkoj organizovane su sa ciljem da se obezbede informacije o najboljim praksama u upravljanju rudarskim otpadom i da se podstakne razmena informacija o najboljim dostupnim tehnologijama za upravljanje rudarskim otpadom, kao i tehničkim, organizacionim i administrativnim aspektima u ovoj oblasti.

Posete su se realizovane tokom aprila i maja meseca, 2019. godine, na osnovu programa koji je predložio konzorcijum PLEJADES & DMT koji implementira projekat, a odobrilo ga je Ministarstvo rudarstva i energetike, kao krajnji korisnik ovog projekta. U studijskim posetama učestvovalo je ukupno 10 zaposlenih iz Ministarstva rudarstva i energetike, po pet zaposlenih u okviru svakog studijskog putovanja.


Dragana Erdeljan Jelisavac (šef odseka za rudarstvo, Sektor za geologiju i rudarstvo, Ministarstvo rudarstva i energetike)  

Posete koje je organizovao izvođač radova obuhvatile su prema zahtevu iz projektnog zadatka primere dobre prakse upravljanja rudarskim otpadom, kao i posete organima saveznih država nadležnih za rudarstvo i institucijama i kompanijama  zaduženim za upravljanje rudarskim otpadom.

Posete organima, institucijama i kompanijama saveznih država Saksonija-Anhalt, Turingija i Saksonija pružile su nam osnovne informacije o načinu upravljanja ovom vrstom otpada, kao i pojašnjenja u vezi implementacije odrednica EU Direktive 2006/21.

Terenski obilazak nam je pružio direktan uvid u tehnologiju odlaganja i upravljanja otpadom kod aktivnih rudnika kalijuma, halita i uglja, kao i način sanacije, rekultivacije i upravljanja neaktivnim odlagalištima urana, uglja, antimona,  kao i način upravljanja i prečišćavanja otpadnih voda iz odlagališta.


Jedno putovanje u istočnu Nemačku, drugo u zapadnu Nemačku

Istočna Nemačka i rudarske oblasti u državama Hesia, Turingija, Saksonija-Anhalt i Saksonija bili su u fokusu prve studijske posete, Drugo putovanje bilo je usmereno na rudarske oblasti Rur i Sauerland u državi Severna Rajna – Vestfalija u zapadnoj Nemačkoj.

Nemačka je zemlja sa dugom rudarskom istorijom, a tokom ove dve posete zaposleni u Ministarstvu su imali priliku da obiđu veliki broj različitih institucija i lokacija (u nastavku su predstavljene neke):

  • Rudarske kompanije koje upravljaju aktivnim rudnicima (K+S KALI GmbH, MIBRAG Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH),
  • Neaktivni rudnici koji se nalaze u fazi zatvaranja, remedijacije i rekultivacije (RAG Aktiengesellschaft, WISMUT GmbH, LMBV Lausitzer i Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, ogranak KSE),
  • Institucije nadležne za sektor rudarstva u državama Turingija i Saksonija,
  • Vladine agencije koje finansiraju i upravljaju procesima zatvaranja rudnika koji se nalaze u vlasništvu države, uključujući i procese remedijaciju, saniranja zemljišta i rekultivaciju (LAF State Agency for Exemption Saxony-Anhalt).

Mihailo Milošević (Odsek za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva, Sektor za geologiju i rudarstvo, Ministarstvo rudarstva i energetike)  

Što se tiče posete broj jedan u Nemačkoj, meni kao pravniku u Ministarstvu rudarstva i energetike je posebno značila poseta nadležnim organima u državi Turingiji kao i Saksoniji. Mogli smo iz prve ruke da se upoznamo da pozitivnom praksom i iskustvima kolega koji se pored ostalog bave i  izdavanjem odobrenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina kao i tretiranja rudarskog otpada. Takođe, od posebnog značaja je bilo i upoznati se sa  procedurama koje se tiču vođenje naknade koju imaju obavezu da plaćaju nosioci odobrenja.

Vredno iskustvo smo stekli i posetom privrednom društvu K+S KALI GmbH – aktivnog rudnika kalijuma i halita, gde smo mogli da se upoznamo sa obavezama nosioca odobrenja i načinu postupanja pri odlaganju čvrstog otpada i podzemnog zatrpavanja.


Dragocen i živ dijalog srpskih i nemačkih eksperata

Tokom studijskih putovanja vodilo se računa da svi procesi u okviru upravljanja rudarskim otpadom budu pokriveni, od projektovanja i izdavanja dozvola, preko rada aktivnih rudnika do zatvaranja rudnika, rekultivacije zemljišta i brige o lokacijama nakon zatvaranja. Učesnici posete su posetili različite vrste rudnika (podzemne rudnike i površinske kopove, kao i rudnike metala, uranijuma, kalijuma, soli, mrkog uglja i lignita). U sklopu samih poseta, kao i održanih sastanaka, obuhvaćeni su svi važni tehnički, administrativni, finansijski i aspekti projektnog menadžmenta.

Boravak u Nemačkoj omogućio je srpskim i nemačkim ekspertima da uspostave dinamičan dijalog koji je sadržao i sveobuhvatne sesije sa pitanjima i odgovorima. Razmena informacija je uspešno vođena i ostvareni su zadovoljavajući rezultati. Zaposleni u Ministarstvu dobili su dragocene informacije od nemačkih kolega o upravljanju rudarskim otpadom u Nemačkoj koje mogu doprineti daljem unapređenju ovog sektora u Srbiji.


Piter Bajer (tim lider, konzorcijum PLEJADES & DMT)   

Dve posete koje je naš konzorcijum PLEJADES & DMT uspešno organizovao u okviru projekta “Katastar rudarskog otpada Republike Srbije” uključivale su posete i aktivnim rudnicima i rudnicima koji su u procesu zatvaranja, a obuhvaćeni su bili rudnici sa širokim spektrom sirovina koje se u njima vade (metali, uranijum, mrki ugalj, lignit, so i kalijum), kao i rudarski otpad.

Tokom sastanaka i obilazaka lokacija ostvarena je kvalitetna razmena informacija između domaćina i predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike. To smatramo jednom vrstom potvrde da su studijske ture bile veoma uspešne.


O projektu:

Cilj projekta „Katastar rudarskog otpada Republike Srbije“ je harmonizacija zakonodavstva sa regulativom Evropske unije u sektorima rudarstva i zaštite životne sredine, konkretno kroz razvoj i poboljšanje sistema upravljanja rudarskim otpadom.

Projekat vredan 2,1 miliona evra finansira Evropska unija u iznosu od 90% sredstava, dok preostalih 10% obezbeđuje Vlada Republike Srbije. Krajnji korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, a projekat implementira konzorcijum nemačkih kompanija Plejades i DMT u saradnji sa domaćim firmama.

Video